Preloader image
IUBCvT - Angajează

19 POSTURI VACANTE INFIRMIER DEBUTANT, 3 POSTURI VACANTE INGRIJITOARE DE CURATENIE

|


Publicat: 06 Nov 2019

Actualizat: 5 days ago19 POSTURI VACANTE - INFIRMIER DEBUTANT, 3 POSTURI VACANTE INGRIJITOARE DE CURATENIE

ANUNŢ

PRIVIND  CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  22 DE  POSTURI VACANTE, DIN CARE 19(NOUASPREZECE) DE INFIRMIER DEBUTANT ŞI 3 (TREI) DE ÎNGRIJITOARE, ÎN  CADRUL INSTITUTULUI DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT  TG. MUREŞ

 

·         Secţia clinică chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii) : 6 (şase)  posturi de infirmier debutant

·         Secţia clinică cardiologie I adulţi – terapie acută : 1 (unul) post de infirmier debutant

·         Secţia cardiologie II adulţi: 7 (şapte) posturi de infirmier debutant, din care 2 posturi pe Terapie acută) şi 1 (unul) post de îngrijitoare

·         Secţia clinică cardiologie III copii - 1 (unul) post de infirmier debutant

-    Sectia ATI - 1(unul) post de infirmier debutant

·         Laborator explorări funcţionale I invazive: 2 (două) posturi de infirmier debutant

·         Bloc operator adulţi: 1 (unul) post de infirmier debutant

·         Unitatea de transfuzie sanguină: 1 (unul) post de îngrijitoare

Biroul Administrativ - 1(unul) post de îngrijitoare

 

1. Condiţii generale şi specifice

a) Condiţii generale

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

b) Condiţii specifice

 

  • pentru infirmier debutant: absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, sau şcoală profesională
  • pentru îngrijitoare: absolvent de şcoală generală

  

2. Calendarul de desfăşurare al concursului

 

11.11.2019 – 22.11.2019 Depunerea dosarelor

25.11.2019 Selecţia dosarelor

25.11.2019  până la ora 15,30 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

26.11.2019  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

26.11.2019  până la ora 15,30 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

03.12.2019  ora 10,00 Proba scrisă/proba practică

03.12.2019  până la ora 15,30 Afişare rezultate proba scrisă/proba practică

04.12.2019 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă/proba practică

04.12.2019  până la 15,30 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă/proba practică

05.12.2019 ora 10,00 Interviu

06.12.2019 ora 15,00 Afişare rezultate interviu

09.12.2019 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

09.12.2019 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

09.12.2019 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului 

 

 

MANAGER

Prof. dr. Klara Brînzaniuc

 Resurse

Cerere tip infirmier debutant si ingrijitoare de curatenie

Metodologie

Tematica infirmier

Fisa de post infirmier

Tematica ingrijitoare

Fisa de post ingrijitoare

Lista dosare admise in urma selectiei de dosare

ANUNT LOC DE DESFASURARE PROBA SCRISA/PRACTICA din data de 03.12.2019

Rezultate scris/practic infirmieri si ingrijitoare de curatenie

Rezultate finale 

Anunt angajare